Profesjonalne symulacje i ćwiczenia biznesowe. Sale i hotele

Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr RZR/74 8 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Porządek debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Imprezy Team Building
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)


 • Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: hrubieszowski oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: MOT-BUD-KLI Barbara Kurzydlo, BIG Bank Gdański S.A., tierspol, Gaz- Koltec, Necam Mechanika Elektromechanika Pojazdowa Auto-Heart, Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , INEA S.A. , A PLUS C , DRILLING MS , Indykpol , LEGIMI , RoboNET , Webspine Polska , Leo Minor Wojciech Bąk, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „MARTER” Góreccy Spółka Jawna, POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.